strana 1

Submitted by admin on Mon, 01/25/2021 - 21:06

Zařízení může a nemusí vyžadovat autorizaci, je to dáno konfiguračním parametrem auth_request .

auth_request 0 - autorizace není vyžadována

1 - autorizace je vyžadována

 1. autorizace je vyžadována

Způsob provedení je dán nastavením workflow v aplikaci dohledového centra “surveillance.cz” dále jen DC, tzn. že:

  • DC stanovuje postup pro parametry procesu (zařízení, uživatel, PIN, vozidlo, produkt,…)
  • zařízení přiděluje technické prostředky (RFID čtečka, klávesnice, bluetooth, RS485, …)
  • uživatel postupuje dle kontextové nápovědy

 

task pro RFID čtečku

 • je k dispozici pouze v případě, že probíhá proces autorizace
 • nutno vyřešit opakované čtení tytéž RFID karty konfiguračním parametrem rfid_delay .

 

rfid_delay 0 až 5.000 ms

 

task pro klávesnici

 • je neustále k dispozici
 • budou použity klávesové zkratky pro nápovědu, zobrazení parametru, …

 

task pro bluetooth čtečku

 • v následných krocích projektu
 • předpoklad bude ověření karty terminálem NFC technologie

 

task pro sériovou linku RS485

 • v následných krocích projektu
 • další přidaná zařízení pro autorizaci, např. identifikace vozidla, identifikace nádrže, …
 • propojení na pokladnu

 

 

Workflow Autorizace

 • proces je zahájen přiložením RFID karty

pozn.: pro účely unifikace procesu lze považovat zprávy v budoucnu předávané ze zařízení připojených na bluetooth čtečku, či na sériovou linku, za totožné, jako zprávy z RFID čtečky, tj. 16 HEX znaků

 • zvukový signál o přečtení karty (bude nadefinován příkaz pro bzučák LCD panelu)
 • výpis na sériový monitor “RFID karta: FFFFFF1234567890”

pozn.: stávající RFID čtečka poskytuje pouze 10 HEX znaků, takže při zpracování doplnit 6 znaků “F” před samotný kód karty.

 • odeslat zprávu (pomocí TCP/IP anebo LTE modemu dle uvedeného pořadí) na DC

http://shop.surveillance.cz/arm_auth.php?type=1&cardId_1= FFFFFF1234567890&timestamp      (cardId - je tam velké i , tj. I)

kde:

type 1 - 1. kolo autorizace

&timestamp rr/mm/dd,hh:mm:ss

 

 • nastavit odpočet času po který se čeká na odezvu

lte_delay 0 až 10.000 ms (konfigurační parametr)

průběh odpočtu se bude zobrazovat animačním pruhem na LCD obrazovce

 

 • překročen čas

na LCD se vypíše důvod (prozatím pouze “komunikace selhala - čas”, totéž na sériový monitor

zpracování se vrátí zpět na začátek

 • přišla odpověď DC
 • _AUTH_REJECTED_

na LCD se vypíše důvod (prozatím pouze “karta zamítnuta”, totéž na sériový monitor

zpracování se vrátí zpět na začátek

 • _AUTH_DONE_1;FFFFFF1234567890;3;K1,C2,K5;D,A;1586,564;  (příklad, kroků může být méně i více, vše závisí jak bude nastaveno v DC)

přijatá zpráva se vypíše na sériový monitor

rozklíčuje se pokračování workflow ze zprávy

kde:

1 1. kolo autorizace

FFFFFF1234567890 potvrzený RFID kód

3 budou požadovány další 3 autorizační vstupy

K1 autorizační vstup klávesnice, nápověda č. 1

C2 autorizační vstup RFID karta, nápověda č. 2

K5 autorizační vstup klávesnice, nápověda č. 5

D povolen výdej diesel (porty pistol 1, …)

A povolen výdej AdBlue (porty pistol 2, …)

1586 povolené množství k výdeji diesel

564 povolené množství k výdeji AdBlue

 

 • vyřídí se postupně všechny kroky předepsaného workflow, tj. zajistí se vstupy
 • mezi kroky workflow byl požadavek “K1” anebo “Cx”, provést tyto kroky

Cx - libovolný požadovaný vstup RFID karty

tyto dva další požadavky se musí verifikovat na DC, přičemž není předpoklad, že by byly v jiném pořadí, jedná se o zadání PIN k první kartě a přiložení druhé karty

sestavit zprávu a odeslat (pomocí TCP/IP anebo LTE modemu dle uvedeného pořadí) na DC

 • pro urychlení je vhodné po přiložení druhé karty zahájit ověření na DC
 • sestavit zprávu a odeslat na DC

http://shop.surveillance.cz/arm_auth.php?type=2&cardId_1= FFFFFF1234567890&pin=1234&cardId_2=FFFFFF0987654321&timestamp

kde:

type 2 - 2. kolo autorizace

cardId_1 první přiložená RFID karta (FFFFFF1234567890)

pin zadaný PIN k první kartě (1234)

cardId_2 druhá přiložená RFID karta (FFFFFF0987654321)

 

 • nastavit odpočet času po který se čeká na odezvu

lte_delay 0 až 10.000 ms

                průběh odpočtu se bude zobrazovat animačním pruhem na LCD obrazovce

 • překročen čas

na LCD se vypíše důvod (prozatím pouze “komunikace selhala - čas”, totéž na sériový monitor

zpracování se vrátí zpět na začátek

 • mezi kroky není “K1” anebo “Cx”

pořídit zbývající vstupy dle workflow

 

 • přišla odpověď DC
 • _AUTH_REJECTED_CARD anebo _AUTH_REJECTED_PIN

na LCD se vypíše důvod (prozatím pouze “karta zamítnuta” anebo “špatný PIN”, totéž na sériový monitor

zpracování se vrátí zpět na začátek

 

 • _AUTH_DONE_2;FFFFFF0987654321;0;K4,K5,K6;D;856,0;  (příklad, kroků může být méně i více, vše závisí jak bude nastaveno v DC)

 

přijatá zpráva se vypíše na sériový monitor

rozklíčuje se pokračování workflow ze zprávy

kde:

2 2. kolo autorizace

FFFFFF0987654321 potvrzený RFID kód druhé karty

3 budou požadovány další 3 autorizační vstupy z klávesnice

K4 autorizační vstup klávesnice, nápověda č. 4

K5 autorizační vstup RFID karta, nápověda č. 5

K6 autorizační vstup klávesnice, nápověda č. 6

D povolen výdej diesel (porty pistol 1, …)

856 povolené množství k výdeji diesel

 

 • nastaví se parametry pro výdej

povolené produkty a množství se vezmou z druhé zprávy

maximální množství pro výdej (v příkladě diesel 856 L)

uloží se parametry pro odeslání závěrečné zprávy o výdeji (v našem případě oba RFID kódy karet)

 • na LCD se vypíše úspěšná autorizace a výzva ke zvednutí pistole
 • totéž se vypíše na sériový monitor
 • uvolní se task “dispensing” (v našem případě pro diesel), až tento task řeší time-out platnosti provedené autorizace

 

Pro time-out mohou nastat tři případy

 • rádodajka (nevyprší nikdy)
 • řízení autorizace pokladnou (po položení pistole uvolní pokladna a nechá neomezeně platnou)
 • klasická autorizace (musí být nastaven, jelikož se autorizuje, nezvedne pistoli, nechá tak a odejde, kdokoliv zneužije)
 1. autorizace není vyžadována

V podstatě musí po inicializaci skončit tam, kde končí úspěšný proces autorizace, včetně návratu po výdeji.